Opgelet, Javascript is niet geactiveerd in uw browser. Onze website werkt niet optimaal zonder Javascript, gelieve dit te activeren. Hoe Javascript activeren? Klik hier voor meer info.

Opgelet, cookies zijn niet geactiveerd in uw browser. Onze website werkt niet optimaal zonder cookies, gelieve dit te activeren.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van SD Worx (www.sdworx.be).  Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.  SD Worx kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadplaagt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.  Alle gegevens op de site worden door SD Worx met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend.  Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft SD Worx geen garanties omtrent de accuratesse en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden.  Daarom wijst SD Worx alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus.  Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen.  De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten.  SD Worx kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, edm.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden.  Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen.  SD Worx heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft.  SD Worx kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan SD Worx en zijn tevens auteusrechtelijk beschermd.  Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van SD Worx is verboden.  Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.  SD Worx geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

SD Worx besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot on-line diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is.  De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.  

SD Worx respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.  Meer informatie: privacy.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht.  De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.